Soreina , met vestigingsadres te 1480, Saintes, Rue Du Gros Chêne en ondernemingsnummer 0527.918.540 
Je kan ons bereiken via het e-mailadres: reina@soreina.be
 
 Artikel 1 – Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Dienstverlener: Soreina
2.    Klant: de consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons, als Dienstverlener, en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
3.    Aanbod: alle aanbiedingen en offertes uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail.
4.    Dienst: de diensten die wij leveren
Cosmedische/paramedische behandelingen gelaat en lichaam.
Online advies en consultaties
Minerale Make-Up Applicaties
Hairstyling
Sprayan applicaties
Personal Styling Consultaties
Coaching 
Voedingssuppletie
1.    Producten: 
•    Cosmedische/paramedische producten gelaat & lichaam
•    E-books & trainingen
1.    Overeenkomst:  de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.
2.    Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het inboeken van een afspraak of bij aankoop van onze producten of cadeaubonnen
3.    Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. Indien u handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.
4.    Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
5.    Website: https://www.soreina.be


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten en producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, e-books, online trainingen, overeenkomsten, cadeaubonnen, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.
2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.
Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 
3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website. De prijzen zijn inclusief BTW.
3.2. Voor de behandelingen worden vaak startprijzen weergegeven, dit omdat wij, als Dienstverlener, vaak niet kunnen inschatten welke behandeling jij, als Klant, nodig hebt. De prijs die wordt meegedeeld in de praktijk zal dus de correcte en definitieve prijs zijn.
3.3. Alle prijzen van de supplementen en verschillende behandelingen staan duidelijk vermeld in het reservatiesysteem. Wij, als Dienstverlener, zullen ook te allen tijde met jou, als Klant, overleggen over het te volgen traject en de bijhorende kostprijs alvorens de behandeling op te starten.
3.4. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.
3.5. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

 

Artikel 4 – Vergoeding: 

4.1. Algemeen
De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen product of dienst. De prijzen staan vermeld op onze website of boekingssysteem. 
De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.
Het overeengekomen tarief bij het opzetten van behandelplannen omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.
  
4.2. Facturatie en betaling

4.2.1.  De producten die worden aangekocht via onze website, dienen onmiddellijk via onze website te worden afgerekend. De betaling verloopt via Mollie. Jij, als Klant, krijgt hierbij de keuze uit Bancontact, kredietkaart & PayPal.
4.2.2. Bij het inboeken van een afspraak via de website dien jij, als Klant, reeds een voorschot op de behandeling te betalen. Het resterende bedrag dient ter plekke betaald te worden. Hierbij heb jij, als Klant, de keuze tussen cash en Payconiq (QR 
4.2.3. Abonnementen op de website dienen meteen volledig te worden betaald. Pas daarna kan jij, als Klant, de afspraken verder inplannen.
4.2.4. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 5% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 5- Herroepingsrecht
5.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor jou, als Klant, die in jouw hoedanigheid van consument producten online aankoopt.
Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 10 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

5.2. Uitzonderingen: 
5.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
Jij verliest, als Klant, dus jouw herroepingsrecht na uitvoering van de behandeling.
5.2.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen, e-books & de aankoop van cadeaubonnen. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.
5.2.3. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor verzegelde goederen die na opening van het zegel omwille van de gezondheid en de hygiëne (quasi alle producten die wij, als Dienstverlener, verkopen) niet eschikt zijn om te worden teruggezonden.
Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht

6.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
6.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 10 kalenderdagen is verstreken.
Indien wij, als Dienstverlener, de goederen niet binnen de termijn van 10 dagen ontvangen, dan kunnen wij, als Dienstverlener, deze goederen niet terugnemen.
6.3. Indien de goederen niet zijn wat jij, als Klant, ervan verwacht had, komen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor rekening van jou, als Klant.
Indien de goederen niet in perfecte staat zijn door een fabrieksfout of schade of indien het foute product werd geleverd, dan komen de directe kosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van ons, als Dienstverlener.
6.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en een aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
6.5. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant; ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
6.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.