Algemene voorwaarden

Koopovereenkomst

Soreina , met vestigingsadres te 1480, Saintes, Rue Du Gros Chêne en ondernemingsnummer 0527.918.540 
Je kan ons bereiken via het e-mailadres: reina@soreina.be
 
 Artikel 1 – Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Dienstverlener: Soreina
2.    Klant: de consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons, als Dienstverlener, en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
3.    Aanbod: alle aanbiedingen en offertes uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail.
4.    Dienst: de diensten die wij leveren
Cosmedische/paramedische behandelingen gelaat en lichaam.
Online advies en consultaties
Minerale Make-Up Applicaties
Hairstyling
Sprayan applicaties
Personal Styling Consultaties
Coaching 
Voedingssuppletie
1.    Producten: 
•    Cosmedische/paramedische producten gelaat & lichaam
•    E-books en trainingen
1.    Overeenkomst:  de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.
2.    Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het inboeken van een afspraak of bij aankoop van onze producten, diensten of cadeaubonnen. 
3.    Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. Indien u handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.
4.    Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
5.    Website: https://www.soreina.be


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten en producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, e-books, online trainingen, overeenkomsten, cadeaubonnen, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.
2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.
Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 
3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website. De prijzen zijn inclusief BTW.
3.2. Voor de behandelingen worden vaak startprijzen weergegeven, dit omdat wij, als Dienstverlener, vaak niet kunnen inschatten welke behandeling jij, als Klant, nodig hebt. De prijs die wordt meegedeeld in de praktijk zal dus de correcte en definitieve prijs zijn.
3.3. Alle prijzen van de supplementen en verschillende behandelingen staan duidelijk vermeld in het reservatiesysteem. Wij, als Dienstverlener, zullen ook te allen tijde met jou, als Klant, overleggen over het te volgen traject en de bijhorende kostprijs alvorens de behandeling op te starten.
3.4. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.
3.5. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant 
4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten en producten aan. 
Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden bestaan uit:
•    Cosmedische/paramedische behandelingen gelaat en lichaam.
•    Online advies en consultaties
•    Minerale Make-Up Applicaties
•    Hairstyling 
•    Sprayan applicaties
•    Personal Styling Consultaties
•    Coaching

 4.2. Afspraken kunnen door jou, als Klant, enkel online worden gemaakt via de website. Bij het reserveren van een afspraak kan via de website reeds een voorschot wordt gevraagd. 
4.3. Voorafgaand aan de afspraak zullen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant een formulier doorsturen. Deze dien jij, als Klant, minstens 24 uur voor de afspraak grondig door te nemen. Dit formulier bevat essentiële informatie over de voor- en nazorg van de behandeling.
4.4. Wij, als Dienstverlener bieden zeer gespecialiseerde huidbehandelingen aan. Hierdoor kan er tijdelijk roodheid, schilfering of irritatie optreden. Informatie over de te verwachte huidreacties kan jij, als Klant, terugvinden in het formulier. Bij twijfel of extreme reacties dien jij, als Klant, altijd via mail (reina@soreina.be) of via Whatsapp (0478.62.48.24) contact op te nemen met ons, als Dienstverlener. In deze mail voeg jij de nodige uitleg en foto’s toe.
4.5.  Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde. Er is hierbij dan ook geen terugbetaling mogelijk.
4.6. Jij, als Klant, dient te allen tijde je respectvol te gedragen in de praktijk. Dit zowel naar de specialisten als naar andere klanten toe. Wanneer jij, als Klant, je niet gedraagt of indien je deze algemene voorwaarden schendt, kunnen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, de toegang tot de praktijk ontzeggen.

Artikel 5 – Vergoeding: 

5.1. Algemeen
De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen product of dienst. De prijzen staan vermeld op onze website of boekingssysteem. 
De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.
Het overeengekomen tarief bij het opzetten van behandelplannen omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.
  
5.2. Facturatie en betaling

5.2.1.  De producten die worden aangekocht via onze website, dienen onmiddellijk via onze website te worden afgerekend. De betaling verloopt via Mollie. Jij, als Klant, krijgt hierbij de keuze uit Bancontact, kredietkaart & PayPal.
5.2.2. Bij het inboeken van een afspraak via de website dien jij, als Klant, reeds een voorschot op de behandeling te betalen. Het resterende bedrag dient ter plekke betaald te worden. Hierbij heb jij, als Klant, de keuze tussen cash en Payconiq (QR 
5.2.3. Abonnementen op de website dienen meteen volledig te worden betaald. Pas daarna kan jij, als Klant, de afspraken verder inplannen.
5.2.5. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 5% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 6 – Duurtijd en Levering
6.1. Jij, als Klant, kan de gewenste producten rechtstreeks kopen in onze praktijk. Indien de producten op voorraad zijn, kan jij, als Klant, deze direct meenemen.
6.2. Indien jij, als Klant jouw producten online bestelt, gelden volgende leveringstermijnen:
– voor maandag 12 uur bestelt, worden de producten maandag verzonden en heb je deze hoogstwaarschijnlijk dinsdag in huis.
– voor donderdag 12 uur bestelt, worden de producten donderdag verzonden en heb je deze hoogstwaarschijnlijk vrijdag in huis.
6.3. Indien onze producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd. 
Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, ontvang jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor vertraging bij Bpost.
6.4. Bij aankoop van onze digitale producten, krijg jij, als Klant, deze onmiddellijk na jouw betaling online ter beschikking en ontvang je deze ook per e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres.

Artikel 7 – Betwistingen 
Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener.
Jij, als klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid.
Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 Algemeen
Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.
Wij, als Dienstverlener, sluiten elke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van onze mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten voor opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, blijft ook beperkt tot dat gene wat onze aansprakelijkheidsverzekering dekt.
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door jou, als Klant, verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dit niet-limitatief met betrekking tot lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding… evenals met betrekking tot het door jou ingevulde formulier bij een behandeling.
8.2. Allergische reacties of schade
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor allergische reacties of schade. Jij, als Klant, bent verplicht om ons, als Dienstverlener, schriftelijk op de hoogte te stellen bij een wijziging aan jouw gezondheidstoestand. Zo kunnen wij, als Dienstverlener, onze producten en behandelingen hieraan aanpassen.
8.3. Overmacht 
Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
8.4. Relaties met derden 
Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van bepaalde behandelingen. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.
Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.
8.5. Contractuele tekortkomingen 
Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn bij onze burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.
8.6. Website 
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.
8.7. Schade, diefstal of verlies
Wij, als Dienstverlener zijn niet verantwoordelijk voor schade, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen die jij, als Klant, hebt meegenomen naar de praktijk.
Wij, als Dienstverlener, kunnen jou, als Klant aansprakelijk stellen indien jij, als Klant, iets hebt beschadigd of gestolen. Diefstal wordt altijd aangegeven bij de politie. Er is camerabewaking aanwezig.
Artikel 9- Behandelingen
9.1. Tijdig aanwezig zijn
Indien jij, als Klant, meer dan 5 minuten te laat bent, hebben wij, als Dienstverlener, het recht om de behandeling in te korten. Dit doet geen afbreuk aan de kostprijs van de behandeling. Jij, als Klant, dient het volledige bedrag te betalen.
Indien jij, als Klant, meer dan 15 minuten te laat bent voor de behandeling, kan deze niet meer worden aangevat. Jij, als Klant, dient te behandeling dan te verplaatsen of te annuleren. Jij, als Klant, verliest in dit geval het voorschotbedrag.
9.2. Verplaatsen en annuleren
9.2.1. Jij, als Klant, kan de afspraak kostenloos verplaatsen en annuleren tot 48 uur voorafgaande aan de behandeling. Annulatie of verplaatsing via Mail of Messenger via Facebook en/of Instagram is niet geldig. Enkel telefonische annulaties of via Whatsapp worden aanvaard. 
9.2.2. Bij een “no show”, dus wanneer jij, als Klant, niet komt opdagen zonder ons, als Dienstverlener, te verwittigen ben jij, als Klant, het voorschot kwijt en ben jij, als Klant, verplicht tot betaling van de gehele behandeling. Wij, als Dienstverlener, zullen hiervoor een factuur sturen. Een nieuwe behandeling kan pas ingeboekt worden, na betaling van deze factuur.
 

Artikel 10- Cadeaubonnen en abonnementen
Cadeaubonnen en abonnementen/kuren zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Cadeaubonnen kunnen binnen een termijn van 10 kalenderdagen ingeruild worden. Cadeaubonnen worden nooit terugbetaald. Het is toegestaan om een cadeaubon aangekocht voor een bepaalde dienst in te ruilen voor een of meerdere andere diensten tot de waarde van het oorspronkelijk aangekochte bedrag is opgebruikt. 

Cadeaubonnen zijn enkel geldig op diensten. Niet op producten. 
 
 
Artikel 11- Herroepingsrecht
11.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor jij, als Klant, die in jouw hoedanigheid van consument producten online aankoopt.
Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 10 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

11.2. Uitzonderingen: 
11.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
Jij verliest, als Klant, dus jouw herroepingsrecht na uitvoering van de behandeling.
11.2.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.
11.2.3. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor verzegelde goederen die na opening van het zegel omwille van de gezondheid en de hygiëne (quasi alle producten die wij, als Dienstverlener, verkopen) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.
Artikel 12 – Uitoefening van het herroepingsrecht
12.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
12.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 10 kalenderdagen is verstreken.
Indien wij, als Dienstverlener, de goederen niet binnen de termijn van 10 dagen ontvangen, dan kunnen wij, als Dienstverlener, deze goederen niet terugnemen.
12.3. Indien de goederen niet zijn wat jij, als Klant, ervan verwacht had, komen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor rekening van jou, als Klant.
Indien de goederen niet in perfecte staat zijn door een fabrieksfout of schade of indien het foute product werd geleverd, dan komen de directe kosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van ons, als Dienstverlener.
12.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en een aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
12.5. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant; ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
12.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 
 
Artikel 13- Online huidadvies en consultaties
13.1. Online huidadvies en online consultaties zullen online doorgaan via Zoom of Google Meet. Op de dag van de afspraak ontvang jij, als Klant, van ons, als Dienstverlener, een link naar de Zoom of Google meeting.
13.2. Voorafgaande aan online huidadvies dien jij, als Klant een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Wij, als Dienstverlener, bezorgen deze vragenlijst via mail. Naast deze vragenlijst dien jij, als Klant, ons, als Dienstverlener ook enkele foto’s, zonder make-up in het daglicht, te bezorgen.
13.3. Wij, als Dienstverlener, bieden ook consultaties online aan. Voor sommige gespecialiseerde behandelingen is het echter een optie of soms een verplichting om eerst op consultatie te komen. Deze info is voor jou, als Klant, beschikbaar op de website. Voor de consultatie dien jij, als Klant, een vragenlijst in te vullen.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrecht 
14.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op onze website, e-books of cursussen, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
14.2. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.
14.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen nooit foto’s van de behandeling gebruiken voor marketingdoeleinden zonder jouw toestemming.

Artikel 15 – Gegevensverwerking 
15.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacy policy die toegankelijk is op onze website.
15.2. Door het aanvaarden van de overeenkomst, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.
15.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor opvolging en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren.
Artikel 16 – Geheimhouding 
16.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.
Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…
Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.
16.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
16.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.
In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500 euro – onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.
Artikel 17 – Algemeen 
17.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.
17.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.
17.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.